MENY


Integritetspolicy
 

Veteranresursen i Skåne AB och Veteranresursen i Kävlinge AB integritetspolicy för behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Personuppgiftsansvarig

Veteranresursen i Skåne AB, org.nr. 556835-2537
Veteranresursen i Kävlinge AB, org.nr. 559083-6648

Ändamål med registrering och behandling av personuppgifter

Du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och vi hanterar dina personuppgifter utifrån en hög medvetenhet om säkerhet för att bedöma vad som krävs för att skydda personuppgifterna.

Vi behandlar personuppgifter när du:

Ändamål med registrering av personuppgift

Vilka personuppgifter behandlar vi

De personuppgifter vi behandlar är:

Samtycke vid behandling av personuppgifter

I enlighet med personuppgiftslagen/GDPR registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke. Genom att du skriver under vår uppdragsbeskrivning alternativt vårt förrådshyresavtal, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande. 

Vilka kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

I den utsträckning som krävs för att vi ska kunna administrera verksamheten delar vi i vissa fall dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden, oftast i de fall det krävs av lag, förordning eller myndighetsbeslut, t ex Skattemyndigheten.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning i enlighet med våra instruktioner och de har inte rätt att använda uppgifterna till andra ändamål än vad som avtalats i instruktionerna.

Genom avtal förbinder de sig att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och vidta vissa tekniska- och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. 

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bolaget i ett maskinläsbart format. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. 

Rätt till ändring

Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering

Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Vi kan även på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål.

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara aktiebolags-, bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen. 

Sparande av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter.

Integritetsskyddsmyndigheten - Datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att Bolaget hanterar dina personuppgifter i strid mot gällande lagstiftning eller om du är missnöjd med vår behandling har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du Veteranresursen i Skåne AB

Du når oss på 0413-603 13 eller via info@veteranresursen.se.

Hur kontaktar du Veteranresursen i Kävlinge AB

Du når oss på 046-710 040 eller via info@veteranresursen.se

Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda